بدون مجموعه

Animated hover CSS3 effects for images

This code allows you to display an image and its description with animated CSS3 effect.
Note: If you would like to add your own text into the image description, just modify the code below or edit an existing code in the custom module of the demo template.

 

Example 1

<div class="dj-image-hover"> <div class="view view-first"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>

 

Typography

Title goes here

Custom description goes here

Read More

 

Example 2

<div class="dj-image-hover"> <div class="view view-second"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>

 

Typography

Title goes here

Custom description goes here.

Read More

 

Example 3

<div class="dj-image-hover"> <div class="view view-third"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>

 

Typography

Title goes here

Custom description goes here.

Read More

 

Image Borders

<img class="border_img1" src="/image.jpg" />
Typography
<img class="border_img2" src="/image.jpg" />
Typography
<img class="border_img3" src="/image.jpg" />
Typography

 

Headings

This is Heading One (h1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Two (h2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Three (h3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Four (h4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Five (h5)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Six (h6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

 

Numered blocks

<p class="jm-block"><span class="jm">01</span>Text goes here</p>

01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

<p class="jm-block second"><span class="jm">a</span>Text goes here</p>

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

bLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

 

Colored blocks

this is a paragraph with the class "blue"
<p class="blue" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "green"
<p class="green" > Text goes here</p>

 

this is a paragraph with the class "red"
<p class="red" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "bluefill"
<p class="bluefill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "greenfill"
<p class="greenfill" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "redfill"
<p class="redfill" > Text goes here</p>

 

Quote blocks

this is a paragraph with the class "quote-left"
<p class="quote-left" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "quote-right"
<p class="quote-right" > Text goes here</p>

 

Icon blocks

this is a paragraph with the class "badges"
<p class="badges" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "calendar"
<p class="calendar" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "chat"
<p class="chat" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "check"
<p class="check" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "cloud"
<p class="cloud" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "direction"
<p class="direction" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "divide"
<p class="divide" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "error"
<p class="error" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "fire"
<p class="fire" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "flag"
<p class="flag" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "heart"
<p class="heart" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "home"
<p class="home" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "info"
<p class="info" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "list"
<p class="list" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "mail"
<p class="mail" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "people"
<p class="people" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "star"
<p class="star" > Text goes here</p>

this is a paragraph with the class "stat"
<p class="stat" > Text goes here</p>

 

Unordered lists


Default list
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-light"
Enter the class name to ul tag <ul class="jm-light">
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

 

Ordered lists


Default list
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-roman"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-roman">
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
This is a list with the class "jm-alpha"
Enter the class name to ol tag <ol class="jm-alpha">
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

 

Social icons

<p class="jm-icons"><a href="#"><span class="jm-facebook"> &nbsp; </span></a> <a href="#"><span class="jm-twitter"> &nbsp; </span></a> <a href="#"><span class="jm-google"> &nbsp; </span></a> <a href="#"><span class="jm-youtube"> &nbsp; </span></a> <a href="#"><span class="jm-rss"> &nbsp; </span></a></p>

 

     

 

Read More Button

This is a read more link with the class "readmore"
Enter the class name to a tag <a class="readmore" />

Read more