شرح توفیقات (رزومه) اتحادیة مؤسسات قرآنی تفسیرجوان

 

         

          به استحضار میرساند «اتحادیة مؤسسات قرآنی تفسیرجوان (پژوهشی، آموزشی)» تشکلی رسمی، قانونی و مردمی است که در مــدت فعــالیت 20 سالة  خود اقـدامـات زیر را در داخل کشـور و 18 کشــور خارجـــی انجـــام داده اســـت:

1- جمع آوری، دسته بندی و ارائه راه کارهای اجرایی مربوط به مطــالبات قرآنی مقام معظم رهبری «زیدعزّه» درعرصه های مختلف قرائت، ترجمه، مفاهیم، حفظ، تفسیر و تدبر، حاکمیت قرآن، پژوهش های قرآنی، مسابقات قرآنی، انس، عمل و رفتارسازی قرآنی و فرهنگ و سبک زندگی اسلامی (قــرآن و مهـارت هـای زندگـی).

2- تــدویــن مجمــوعة 120جلدی تفسیر موضــوعــی قرآن کـریـم (نخستین بانک جهــانی قرآن پــژوهـــی).

3-آموزش«رایگان»500.000 نفر از طریـق «کارگاههای آموزشی قـرآن و مهارتهای زندگی»و سایر برنامه های آموزشی.

4-جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری «5000 پژوهشگر جوان»و تألیف و نشر «/1000 عنوان» آثــار موضوعی، کاربردی و میان رشته ای قرآنی با نظارت  تخصصی 100 نفر اعضاء هیئت علمیِ این اتحادیه.

5-تألیف«9 تفسیر کاملاً تخصصی» برای 9 جمعیت هدف (برای نخستین بار درجهان اسلام) با عناوین تفسیرکودک، تفسیرنوجوان، تفسیرجوان، تفسیر زنان، تفسیرمردان،  تفسیر خانواده، تفسیر مشـاغل، تفسیرمساجد و تفسیر قطره ای (تفسیـر یـک جلدی جوان).

6-تألیف مجموعة 4 جلدی «قرآن و مهارتهای زندگی» با موضوع «سبک و فرهنگ زندگی اسلامی» که نخستین نگاه جامع تخصصیِ قرآنی و روایی به این موضوع مبتلابه برای همة انسانها خصوصاً جوانان عزیز در کشـورهای اسلامی می باشد و اصل طرح به ضمیمة بسته های آموزشی  آن به  تأییــد سازمــان تبلیغـات اسلامی نیز رسیده است.

7-ترجمه و  نشـر آثـــار یادشـــده به «14 زبان زندة دنیا» که در حـال انجام است.

8-تألیف و چاپ و نشرگستردة «نخستین دیکشنری یک جلدی لغات و مفاهیم قرآن» به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی. لازم به توضیح است که قبل ازاقدام ما فقط تورات و انجیل درجهان دیکشنری لغات داشتند و برای کتاب آسمانی مسلمانـان این امکـان فراهم نشده بود.

9-توزیــع «رایگــان» آثار اتحادیه به افراد بی بضاعت بدون هیچگونـه محـدودیـت، براســاس دستــورالعمـل مربوطه.

10- تألیف نمونة کتابهای درسی مدارس«شیعیان امریکا و اروپا»در موضوعات قرآن، اصول عقاید، احکام، اخلاق و تاریخ اسلام.

11- تأیید کتب خاص یا سبک تحقیق آثار قرآنی این اتحادیه از سوی مراجع عظام تقلید و علمای برجستة حوزه های علمیه نظیر حضرات آقایان مکارم شیرازی، جعفرسبحانی، نوری همدانی، محمدیزدی، مرتضی مقتدایی،  ابوالقاسم خزعلی، علی اصغردستغیب، قرشی، مرحوم آیت الله معرفت و... .

12- راه اندازی «نخستین کتابخانة تخصصی قرآن و حدیث»در تهران که استفادة از آن برای عموم «آزاد و رایگـان» می باشد.

13-تـولیـد  نــرم افـــزار آثـــار مؤسسه جهت نصـب بر روی تلفن های همـراه.

          لازم به توضیح است که عمدة آثـار این مؤسسه خلاصه برداری، گردآوری، تدوین و موضوع بندی مباحث قرآنی با استفاده از 4 منبع اصلی تفسیر مجمع البیان، المیزان، نمونه ومنشورجاوید می باشد. لذا ازهمة علمای اعلام وپژوهشگران قرآنی تقاضامی کنیم تا دراین حرکت علمی که باهدف توسعة فرهنگ قرآن کریم انجام شده است با ما همکاری نموده و این مجموعه را ازنصایح، انتقادات و  پیشنهـادات خود محروم نفرمایند.

                                                     دکتر محمد بیستونی

 

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی تفسیرجوان (پژوهشی، آموزشی)