1- مقدمه: قرآن کریم به استناد آیة شریفة «اِنَّ هذَا القُرآنَ یَهدی لِلَّتی هِیَ اَقوَمُ» (9-اسراء) کتاب «زندگی» است و فقط برای خواندن و به قصد ثواب نازل نشده است. علاوه بر این در آیات متعددی از جمله در آیات 68/مؤمنون، 24/محمد(ص)، 82/ نساء و 29/ص خداوند انسانها را به «تدبر و فهم» قرآن کریم که مقدمة «عمل» به آن است فراخوانده و ائمة اطهار «علیهم السلام» با تبیین آیات نورانی آن مسیر شناخت محتـوای این کتاب آسمانی را هموار ساخته اند. در همین راستا «طرح بشیر» (کارگاههای آموزشی، پژوهشی قرآن و مهارتهای زندگی)برای نخستین بار در مؤسسة قرآنی تفسیرجوان بشرح آتی ابداع و تاکنون در 16 دانشگـــاه، 8 حــــوزة علمیــــه، بیش از 100 دبیــــرستـــان و مدرسة راهنمایی، 5 وزارتخانه و بسیاری از مراکز نظامی و انتظامی و نهادهای انقلاب اسلامی برای بیش از 500.000 نفراجرا گردیده که براساس فرمهای نظرسنجی موجود، با استقبـــال گستردة جمعیت هدف مواجه شده است.

2- اهـــــــداف طــــرح:

1/2-اجـــرای مطالبـــات قــرآنـــی مقـــام معظــــم رهبــــری «زید عزّه».

2/2-«رفتـارســازی و توسعــة فرهنــگ قــرآنــی» در جــامعــة  هــــدف.

3/2-تربیت پژوهشگران قرآنی در موضوعــات کاربــردی و میان رشته ای.

4/2-ایجــاد اشتغــال و درآمدزایــی فرهنگـی از طریق تألیف و فروش آثار.

5/2-شناسایــی، جذب، سازماندهـی و تربیت  مربی قرآنی در اقشارمختلف.

6/2-ســاختــارســازی از طریــق تشکیــل مـؤسســات قرآنی تخصصــی.

3- بستة آموزشی طـرح:

بستة آموزشی طرح تحت عنوان «قرآن بشیر (تفسیر یک جلدی جوان)» در مدت 5 سال با استفاده از تفسیرنمونه، با قطع وزیری و متن رنگی توسط مؤسسة قرآنی تفسیرجــوان تدوین، چاپ و با ویژگی های زیر منتشر شده است:

1/3-متن قرآن موردنظر که به طور کامل توسط «مرکز تولیدوآماده سازی آثارمؤسسة قرآنی تفسیر جوان»، ویراستاری و نهایی شده است، براساس املاء مصحفِ موردنظر سازمان دارالقرآن الکریم و با نظارت استاد ارجمند جنــاب آقای حاج شریف تصحیـح شـده است.

2/3-برای ایجاد «جاذبه های بصری» از رنگ های متنوع برای آیات، ترجمه، تفسیر، موضوعات اصلی، موضوعات فرعی، شمارة ردیف آیات (که به جای آخر آیه برای چشم نوازی به سر آیه منتقل گردیده)، سرستون ها و شمارة صفحـات (604 صفحه ای) استفاده شده است.

3/3-قــــالب کلــــی تفسیــــر براساس آیه در بالا، ترجمة آیت الله مکارم شیرازی در زیـــر آیــــه، و تفسیــــر در مقابل ســــاختـــارســازی شــــده است.

4/3-تفسیر همة آیات یک صفحه از قرآن کریم با درج شمارة یکسان در مقابل آیات، در یک صفحة مقابل خلاصه شده است. برای تحقق این رویه، نکات تفسیری موردنیاز آحاد جامعه با استفاده از تفسیرنمونه گزینش، تیترگذاری و سکته گیری شده است تا عنوان «تفسیر قطره ای» محقق گردیده و خوانندگان «جوان» تفسیر که مخاطب خاص این کتاب می باشند، بتوانند به سرعت و سادگی تا حدود 5000 موضوع میان رشته ای و کاربردی قرآن کریم را براساس حروف الفبا جستجو و به عنوان نسخة «سبک زندگی اسلامی» در مسائل مبتلابه، یا در قالب «تألیف» کتب موضوعی تفسیری (به صـورت فیش برداری از تفاسیر معتبر)، یا برای تدوین مقاله، پایان نامة ارشد و رسالة دکتـــری و یا سخنرانی و کنفرانس پژوهشی قرآنی، در مدارس، حوزه های علمیه و دانشگـــاههـــا، ارائـــه دهنــد.

در واقـــع تفسیـــر قطـــره ای مقـــابـــل همة آیـــات هر صفحــــه (و نـــه فقـــط آیات منتخب مثل قـــرآن حکیم آیت الله مکارم شیرازی)، برای پژوهشگران هدف این تفسیر، مانند «خمیرمایه» است که با اضافه کردن مطالب سایر تــــفاسیـــر ذیل آیة مورد نظـــر و درج روایــــات موضـــوعی، قابل افزایش، بارگذاری جدید و توسعه می باشد.

6/3-در انتهای این تفسیر، 4 نوع فهرست لحاظ شده است؛ ابتدا فهرستواره موضوعی کل موضوعات کاربردی و میان رشته ای که بیش از 3000 عنوان را شامل می شود و محققین به راحتی می توانند درباره هریک از موضوعات مورد نیاز خود در کمترین زمان، همه مطالب مرتبط با هم را یک جا مطالعه کنند و برای رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد و تألیف مقاله، از آنها به عنوان «کلیــد» ورود به قــرآن کریم استفاده نموده و شرح مطالب با سایر جزئیات را از سایر تفاسیر مفصل استخراج نمایند. فهرست دوم، فهرست سوره های قرآن به صورت الفبایی است، فهرست سوم، فهرست سوره های قـــرآن می باشد به ترتیب نزول، و فهرست بعدی ترتیبی است که در همه قرآن ها وجوددارد وتوسط رسول عشق ومهربانی حضرت محمد ‹ به امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب ‰ گفته شده و در جریان جمع آوری و تنظیم آیات و سور قرآن کریم به شکل فعلی توسط آن امام همام تدوین گردیده است . در آخرین قسمت این ضمائم برای نخستین بار جدول شناخت کلی سوره های قرآن در 13 صفحه شامل؛ نام سوره، معنی نام سوره، علت نامگذاری سوره و خـــواص و فضیلت تلاوت سوره در یک نگاه درج شده است. ضمناً در این کتاب 5 نخ نشانه با رنگ های مختلف جادهی شده است تا افراد مختلف در یک خانواده یـــا محل کـــار بتوانند به طــــور منظم و مستقل، ختـــم و مطالعه دوره ای کتاب را نشـــانه گذاری کنند و انتهای هر نـــخ نیـــز اتـــو شده تا در درازمـــدت ســـالـــم و کـــامل قـــابــل استفــاده باشد.

4- روش برگزاری کارگاه ها:.

1/4- مرکز متقاضی، حداقل از 300 نفر علاقمند برای شرکت در کارگاه ثبت نام می کند. علت تعیین این حدنصاب آن است که گرچه مدت برگزاری کارگاه 4 ساعت اعلام می شود ولی در واقع مؤسسه قرآنی تفسیر جوان یک هفته برای هر کارگاه اختصاص می دهد، زیرا سه روز قبل از کارگاه برای توجیه عوامل اجرایی و تأمین بسته های آموزشی و پژوهشی و کمک آموزشی، روز کارگاه برای برگزاری کارگاه، و سه روز بعد از کارگاه برای تصحیح اوراق امتحانی (فرم مسابقات کارگاه)، درج نظرسنجی ها و نمرات شرکت کنندگان در فرم مخصوص، صدور گواهینامه با سه امضاء مشترک سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس مرکز میزبان و رئیس مؤسسة قرآنی تفسیر جوان، و جمع بندی و ارسال گزارش نهایی کارگاه (به ضمیمه موارد یاد شده)، اختصاص می یابد. در چنین شرایطی منطقی نیست که چنین قطار پرهزینه ای (گرچه هزینة «آموزش» آن توسط مؤسسة تفسیر جوان تقبل شده و برای میزبان «رایگان» خواهـــد بـــود) راه انـــدازی شود و فقط چنـد واگن از کل ظرفیت قطار مورد استفاده قرار گیرد.

2/4- به ازاء هر نفر مبلغ 100.000 تومان بابت «بسته های آموزشی و کمک آموزشی»، توسط مرکز میزبان به حساب ناشر آثار مؤسسه واریز خواهد شد. این بسته ها باید 48 ســاعت قبل از برگزاری کارگاه توسط نمایندة مرکزمیزبان وباوسیلة نقلیة خودش،ازانبارناشرتحویل گرفته شده وبه انبارمجاورسالن برگزاری کارگاه منتقل گردد.

3/4- در روز بـــرگـــزاری کارگاه اقدامات زیر توسط مرکز میزبان با نظارت نمایندة مؤسسة قرآنی تفسیر جوان در محل برگزاری کـــارگـــاه انجام می شود:

·   یک: ساعت 7 صبح عوامل اجرایی تحت امر میزبان در محوطة بیرونی سالن برگزاری کارگاه مستقر می شوند. این افراد با کارت آویزان شده بر روی سینه، از دیگران تشخیص داده خواهند شد. بر روی هر کارت، نام عامل اجرایی با امضاء «ستاد برگزاری کارگاه آموزشی، پژوهشی قرآن و مهارتهای زندگی» که زیر کارت جادهی شده، درج خواهد گردید.

·        دو: به هر یک از شرکت کنندگان قبل از ورود بـــه کـارگـــاه، بستـه ای حـــاوی موارد ذیل تقدیم می شود:

الف: بستة آموزشی شامل قرآن بشیـــر و دو نمــونه تحقیقات چاپ شدة توسط شرکت کنندگان در سایر کارگاهها.

ب : فولدر (زیردستی) که به طور امانی توسط مؤسسة قرآنی تفسیرجوان تأمین و در پایان کارگاه باید عودت داده شود. بـــر روی این فــــولدر ابتدا دفترچة تحقیق (فرم مسابقه) و سپس دو نسخه از قرارداد همکاری پژوهشی (زیر دفترچة تحقیق) قرار دارد. توصیه می شود یک خودکارویک دفترچة یادداشت توسط میزبان به این مجموعه اضافه شــــود.

ج: بستة تغذیه شامل:یک واحدمیوة فصل(نظیرسیب یاموز)، کارد یک بارمصرف،دستمال بهداشتی،آب معدنی کوچک، کیک و یک پاکت حاوی شیرمــــوز طبیعی.

تبصره: همــــة مـــوارد سه گانة مذکــــور در یک نایلکس از قبل جــــادهی و به سرعت به افراد داده می شود تا رأس ساعت 7/30 کـارگاه برگزار شـــود.

·   سه : رأس ســـاعت 7/30 کـــارگـــاه شروع می شود در آغــــاز تلاوت قــــرآن کــــریم، سرود پرچم، دعا برای سلامتی امام زمان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» (در حالت ایستاده در ادامة استمــــاع ســـرود پـــرچـــم) بـــا استفــــاده از پــــاور پوینت تقـــدیمی مؤسسة قــرآنی تفسیر جـــوان با ویدئو پروژکشن، پخش خـــواهد شـــد.

·   چهار: پس از اعلام خیرمقدم و تشکر از حاضرین توسط بالاترین مقام مرکز میزبان، استاد کارگاه به مدت حدود 90 دقیقه «بخش تئوری کارگاه» را با استفاده از پاورپوینت ارائه خواهد داد. رئوس مطالب و عناوین بخش تئوری بدین شرح می بـاشد:

*:پیشنـــة کــارگـــاه «طــرح بشیـــر (کارگاههای آمـــوزشی، پــژوهشی قرآن و مهـــارتهــای زنـدگی)»

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة کــــــــــودک (تفسیر کــــودک)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة نوجــــــــوان (تفسیر نوجــوان)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة جـــــــــــوان (تفسیر جــــوان)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة زنــــــــــــان (تفسیر زنـــــان)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة مــــــــــردان (تفسیر مـــردان)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة خــــانـــــواده (تفسیر خانواده)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة حِرَف و مشاغل (تفسیر مشـاغل)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة مســــاجــــد (تفسیر مســـاجد)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم مجالس ختم و ترحیم (تفسیر مجـالس)

*: روش آموزش مهارتی مفاهیم و تدبر در قرآن کریم (دیکشنــری قــرآن)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم برای عموم جامعه (قـــرآن بشیـــــر)

*: روش آموزش مهارتی قرآن کریم ویژة تحقیقات موضــوعی و میـــان رشتـــــه ای

*: تأییدیة مراجع عظام تقلید و علمای مشهـــــور حـــــوزه هــای علمیـــة کشــــــور

*: دفتـــــرچــــة تحقیق موضــوعی قــــرآن کریـــم (فـــرم مســـابقـــة کـــارگـاه)

*: فهرستوارة موضوعی و الفبایی، میان رشته ای و کاربردی قــــرآن بشیــــــــــــر

*: فرم قرارداد همکاری پژوهشی حاضرین در کارگــاه با مؤسسة قرآنی تفسیر جـوان

*: دعـــا برای سلامتــــی امام زمـــان «عجل الله تعالی فرجه الشریف» در حــالت ایستـــاده مثــل شـــروع کـــارگــــاه

تبصره: برای پاسخگویی فوری و جلب حواس همة حاضرین در کارگاه ، 4 عدد میکروفون سیار سالم (با باطری شارژ واز قبل چک شده) توسط 4 نفر نیروی اجرایی مرکز میزبان در طرفین راست و چپ ردیف اول و وسط سالن آماده باشد تا به محض اشاره انگشت سئوال کنندگان، در اختیـار آنها قــرار گیرد و سئوال خود را ایستاده بپرسند.

·   پنج: در حدود 90 دقیقة دوم «بخش عملی کارگاه» آغاز می شود، بدین ترتیب که هریک از شرکت کنندگان براساس توضیحات استاد و نمونة تحقیق انجام شده از نسخة پاورپوینت، یک موضوع را با انتخاب یک آدرس از فهرستوارة موضوعی انتهــــای کتاب قـــرآن بشیـر (تفسیر یک جلدی جوان) بررسی و دفتـــــرچـة تحقیـــــق را تکمیل خـواهند نمود.

·   شش: پس از پایان بخش عملـــی کارگاه، پـــاســخ سئوالات و توضیحات تکمیلی استاد و تکمیل دو نسخة «قرارداد همکاری پژوهشی» در دستور کار قرار می گیرد. تحقیقات حاصل از تلاش حاضرین با مهلت یک ساله، با همکاری مشترک مرکز میزبان (از طریق پیش خرید نصف تیراژ چاپ) و مؤسسة تفسیرجوان، چاپ و منتشر شده و به محقق 10% از قیمت پشت جلـــــد کتاب پس از کسر 30% تخفیف، بعد از فروش کتاب، «حق التألیف» پرداخت می گـــردد و یا معـــــادل همــــان مبلــغ، از اصل کتــاب به وی اهداء خواهد شد.

5- اقدامات پس از کارگاه:.

1/5- روز بعد از پایان کارگاه، دفترچة تحقیق شرکت کنندگان در کارگاه تصحیح می شود، نمونة نظرسنجی از آنها استخراج و تایپ می گردد، ریز نمرات افراد در فرم مخصوص درج شده و گزارش مشروح با ضمیمه نمودن چند عکس از کارگاه و گواهینامة صادره برای هر شخص، حداکثر یک هفته پس از زمان برگزاری کارگاه برای مرکز میزبان ارسال خواهد شد . ضمناً امضاء سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و رئیس مؤسسه قرآنی تفسیر جوان نیز در همین مرحله بر روی گواهینامه درج گردیده و امضاء سوم که مربوط به رئیس مرکز میزبان است، پس از دریافت پکیج مذکور تکمیل و با الصاق عکس نفر مربوطه در گوشه بالای سمت چپ گواهینامه (در صورت تمایل مرکز متقاضی)، به هریک از آنها داده خواهد شد. بر اساس متن مندرج در گواهینـــامة مذکـــور، دارنـــدة آن مجــــاز به «برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی قرآن و مهارتهای زندگی (روش تدبر در قرآن کریم)» براساس روش فراگرفتــــه شــــده در کارگاه خـــواهد بود. برای این منظور علاوه بر نسخه ای که یک هفته پس از پــــایــــان کــــارگــــاه، به مؤسسة قرآنی تفسیرجوان تحویل گردیده، یک نسخه از CD ضبط شده از کل کارگاه، به هریک از حـاضرین به همراه گواهینامة پایان دوره، تــــوســـط مرکز میـــــزبـــــان اهــدا می شـــود.

2/5- هردوماه یکبار،کارشناسِ«دبیرخانة دائمی طرح بشیر(کارگاههای آموزشی،پژوهشی قرآن ومهارتهای زندگی» مستقـــر در مرکز میزبــــان، بر اساس «فرم چک لیست پیگیری طرح بشیر» (به شرح ضمیمه)، با هریک از شـــرکت کنندگان در کـــارگــــاه تمــــاس گـــرفته و ضمن رفع اشکالات، وی را به ادامة کار پژوهشی و تألیف یک کتاب موضوعی قرآنی ترغیب و خلاصة وضعیت وی را در قسمت مشخص شده در فرم درج می نماید. این اقدام شش بار در طول یک سال انجام می شود تا منجر به نتیجه یعنی ارائـــة اثر پژوهشی توسط قرآن پژوه بشود.

تذکر مهم:باید به شرکـت کنندگـان در کارگاه توجه داده شود که هدف اصلی از برگزاری کارگاههای آموزشی «انس با قرآن» و آشنایی با برخی از مفاهیم و معارف زندگی ساز قرآن کریم است و تحقیق یا تلخیص آثار موضوعی قرآنی نیازبه مقدمات ومهارتهای فروانی داردکه درصورت تلمذ نزدعلمای اعلام و روحانیون عظیم الشأن و با صرف وقت و حوصلة کافی قابل دسترسی می باشد و صِرف حضور در چنین کارگاههایی نمی تواند افراد را به اظهـار نظـر یـا برداشت صحیـح از قرآن کریم نایل سازد. آنچه که در کارگاههای یادشده تدریـس می شود روش مطالعــة موضوعــی و کاربــردی با استفــاده از تفاسیــر و منابع متقن و قابل اعتماد به ویژه کتابهای «مجمع البیان مرحوم طبرسی، المیزان مرحوم علامه طباطبایـی، تفسیر نمونة آیت الله العظمـی مکـارم شیرازی و منشورجاوید آیت الله العظمی جعفرسبحانی» می باشد.

6- نکتة پایانی طرح:

توجیه دقیق واطلاع رسانی جامع، پیش نیاز وشرط اولیةایجادشوق وانگیزه با آمادگی کامل از سوی ثبت نام شدگان برای حضور در کارگاه می باشد. لذا لازم اســت مفاد صدرالاشاره همزمان با ثبت نام از اشخاص تکثیر و در اختیـار هریـک از عــزیـــزان متقاضی قـــرار گیـرد.

7- ضمائم طرح به قرار زیر می باشد:.

1/7- یک نسخه از بستة آموزشی طرح شامل قرآن بشیر (تفسیر یک جلدی جوان) و دو نمونه از تحقیقات چاپ شدة خروجی یکی ازکارگاه هاکه توسط دودانش آموز مقطع متوسطه انجام شده است. (به دلیل حجیم بودن این سه کتاب متن آن را با مراجعه به سایت مؤسسة قرآنی تفسیرجوان به آدرس WWW.tafsirejavan.com مشاهده فرمائید).

2/7- دفترچة تحقیق (فرم مسابقه) که در کارگاه توسط هریک از حاضرین تکمیل می شود.

3/7- دو نسخـــه از فرم «قرارداد همکاری پژوهشی» که در کارگاه توسط هریک از شرکت کنندگان تکمیل شده و «نسخه مخصوص مؤسسه» به نمایندة مؤسسه و «نسخة مخصوص محقق» در اختیار قرآن پژوه شرکت کننده در کــــارگــــاه قــــــــرار می گیــــــرد.

4/7- فــــرم «چــک لیست پیگیـــری طـــرح بشیـــر» در دو صفحـــه که پس از پایان کارگاه و هر دو ماه یکبـــار تــــوسط کارشناس منصـــوب شده از ســـوی مرکز میـــزبان تکمیل می گـردد.

5/7- فهرست تفاسیر 14گانة تألیف شده توسط مرکز آموزش و تحقیقات مؤسسة قرآنی تفسیر جوان، متناسب با هریک از گروههای سِنّی هدف یا مــوضــوعات خـــاص، که در کارگاه تحت عنـــوان «روش تـــدبـــر در قرآن» بـــــرای ارتقــــاء «مهــــارتهــــای کار با قــــرآن» ، به حــاضرین معرفی می شود.

6/7- شـــرح توفیقات (رزومـــه) مؤسسة قرآنی تفسیـــر جـوان جهت آشنایی با فعالیت های متنوع و گستردة مؤسسه در داخل و خــــارج از کشـــور و بهره برداری حاضرین در کارگاه از خدمات «رایگان» مندرج در رزومه.

7/7- متن تأییدیة آثار خاص یا سبک پژوهشی آثار 1000گانةمؤسسة قرآنی تفسیرجوان ازسوی حضرات آیات عظام ومراجع تقلیدآقایان مکارم شیرازی، جعفرسبحانی، نوری همدانی و علمای مشهور حوزه های علمیه به ویژه آقایان محمدیزدی، مرتضی مقتدایی، ابوالقاسم خزعلی سیدعلی اصغردستغیب، قرشی و مرحوم محمدهـادی معرفت.

مرکز آموزش و تحقیقات

مؤسسة قرآنی تفسیرجوان