1- مقدمه: قرآن کریم به استناد آیة شریفة «اِنَّ هذَا القُرآنَ یَهدی لِلَّتی هِیَ اَقوَمُ» (9-اسراء) کتاب «زندگی» است و فقط برای خواندن و به قصد ثواب نازل نشده است. علاو بر این در آیــات متعــددی از جمله در آیات 68/مؤمنون، 24/محمد(ص)، 82/ نساء و 29/ص خداوند انسانها را به «تدبر و فهم» قرآن کریم که مقدمة «عمـــل» به آن است فراخوانده و ائمة اطهار «علیهم السلام» با تبیین آیات نورانی آن مسیر شناخت محتوای این کتاب آسمانی را هموار ساخته اند. درهمین راستا «طرح کرسی های تفسیرخوانی» برای نخستین باردرمؤسسة قرآنی تفسیرجوان بشرح آتی ابداع ودرمساجد شــــاخص و نمونة کشور ازجمله مسجد ولی عصر«عج» (خوزستانی های مقیم مرکز) درخیابان خالد اسلامبولی تهران (وزرای سابق) درحال اجرا می باشد.

2- اهــــداف طـــــرح:

1/2-اجـــرای مطالبـــات قــرآنـــی  مقـــام معظــــم رهبـــری «زید عزّه».

2/2-«توسعة اقتصــادی» از طریق «توسعة امنیتــی» با محوریت قرآن کریم.

3/2-«رفتـارســازی و توسعــة فرهنــگ قــرآنــی» در جــامعــة  هــــدف.

4/2-تربیت پژوهشگران قرآنی در موضوعــات کاربــردی و میان رشته ای.

5/2-ایجــاد اشتغــال و درآمدزایــی فرهنگـی از طریق تألیف و فروش آثار.

6/2-شناسایــی، جذب، سازماندهـی و تربیت  مربی قرآنی در اقشارمختلف.

7/2-ســاختــارســازی از طریــق تشکیــل مـؤسســات قرآنی تخصصــی.

3- بستة آموزشی طـرح:

بستـــة آمـــوزشی طـــرح تحت عنــــوان «قرآن بشیر (تفسیر یک جلدی جوان)» با استفاده از تفسیرنمونه، با قطع وزیری و متــن رنگـی توسط مؤسسة قرآنی تفسیرجــوان تدوین، چاپ و با ویژگی های زیر منتشر شده است:

1/3-متن قرآن موردنظر که به طور کامل توسط «مرکز تولیدوآماده سازی آثارمؤسسة قرآنی تفسیر جوان»، ویراستاری و نهایی شده است، براساس املاء مصحفِ موردنظر سازمان دارالقرآن الکریم و با نظارت استاد ارجمند جنــاب آقای حاج شریف تصحیـح شـده است.

2/3-برای ایجاد «جاذبه های بصری» از رنگ های متنوع برای آیات، ترجمه، تفسیر، موضوعات اصلی، موضوعات فرعی، شمارة ردیف آیات (که به جای آخر آیه برای چشم نوازی به سر آیه منتقل گردیده)، سرستون ها و شمارة صفحات (604 صفحه ای) استفاده شده است.

3/3-قالب کلی تفسیر براساس آیه در بالا، ترجمة آیت الله مکارم شیرازی در زیر آیه، و تفسیر در مقابل ساختـــارســازی شــده اســت.

4/3-تفسیر همة آیات هر صفحه از قرآن کریم با درج شمارة یکسان در مقابل آیات، در یک صفحة مقابل خلاصه شده است. برای تحقق این رویه، نکات تفسیری موردنیاز آحاد جامعه با استفاده از تفسیرنمونه گزینش، تیترگذاری و سکته گیری شده است تا عنوان «تفسیر قطره ای» محقق گردیده و خوانندگان «جوان» تفسیر که مخاطب خاص این کتاب می باشند، بتوانند به سرعت و سادگی تا حدود 5000 موضوع میان رشته ای و کاربردی قرآن کریم را براساس حروف الفبا جستجو و به عنوان نسخة «سبک زندگی اسلامی» در مسائل مبتلابه، یا در قالب «تألیف» کتب موضوعی تفسیری (به صـورت فیش برداری از تفاسیر معتبر)، یا برای تدوین مقاله، پایان نامة ارشد و رسالة دکتـــری و یا سخنرانــی و کنفرانس پــژوهشــی قرآنــی، در مــدارس، حوزه هـای علمیه و دانشگاهها، ارائه دهند.

درواقع تفسیرقطره ای مقابل همة آیات هرصفحه (و نه فقط آیات منتخب مثل قرآن حکیم آیت الله مکارم شیرازی)، برای پژوهشگران هدف این تفسیر، مانند «خمیرمایه» است که با اضافه کردن مطالب سایر تفاسیر ذیل آیة موردنظر و درج روایات موضوعی، قابل افزایش، بارگذاری جدید و توسعه می باشد.

5/3-تـــاریخ روز و ایام هفته در بالای هر صفحه و شمارة مشابه در سمت راست و چپ هر صفحه درج شده است به نحــوی که شمارة دو صفحة چپ و راست یکســان بوده و در مجمــوع تفسیــر یک جلدی شامل 1208 صفحه (2 بخش*604 صفحه) می بــاشــد که در 1208 روز یعنی حدود 3 سال و 4 ماه امکان ختم کامل قرآن همراه با ترجمه و تفسیر فراهم می شود.

6/3-در انتهای تفسیر 4 نوع فهرست لحاظ شده است؛ ابتدا فهرستواره موضوعی کل موضوعات کاربردی و میان رشته ای که بیش از 3000 عنوان را شامل می شود و محققین به راحتی می توانند درباره هریک از موضوعات مورد نیاز خود در کمترین زمان، همه مطالب مرتبط با هم را یک جا مطالعه کنند و برای رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد و تألیف مقاله، از آنها به عنوان «کلید» ورود به قرآن کریم استفاده نموده وشرح مطالب با سایر جزئیات را ازسایر تفاسیر مفصل استخراج نمایند. فهرست دوم، فهرست سوره های قرآن به صورت الفبایی است، فهرست سوم، فهرست سوره های قـرآن می باشد به ترتیب نزول، و فهرست بعدی ترتیبی است که در همه قرآن ها وجوددارد وتوسط رسول عشق ومهربانی حضرت محمد ‹ به امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب ‰ گفته شده و در جریان جمع آوری و تنظیم آیات و سور قرآن کریم به شکل فعلی توسط آن امام همام تدوین گردیده است . در آخرین قسمت این ضمائم برای نخستین بار جدول شناخت کلی سوره های قرآن شامل؛ نام سوره، معنی نــام سوره، علت نامگــذاری سوره و خـواص و فضیلــت تلاوت ســوره با یک نگـاه در 13 صفحه درج شده است.

4- روش برگزاری کرسی های تفسیرخوانی (تدبر در قرآن کریم):

1/4- کتاب قرآن بشیر (تفسیر یک جلدی جوان) براساس میانگین نفرات شـــرکـــت کننــده در تلاوت روزانة قــــرآن کــــریم بعد از نمازهای جماعت، در مساجد شاخص و نمونة هدف یا مراکز و دستگاههای دولتی و نظامی و نهـــــادهـــــای انقــــلاب اســـــلامـــی و مدارس (جهت اجرا در برنامة صبحگاهی) تـــــوزیــع می شـــــود.

2/4-پلاکاردی (بنری) در ابعاد خوانا برای تبلیغ و اطلاع رسانی طرح با متن زیر در درب ورودی مسجد و مرکز مـــوردنظــــر و روبــروی صف اول نمازگــــزاران نصب می شـود:


کرسی تفسیرخوانی

تـــلاوت روزی نیـم صفحــه از قــرآن کـریـم

همراه با «تفسیر قطــره ای»

 با استفـاده از «قرآن بشیر»

(تفسیـــر یـک جلـدی جوان)

برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی

(حــداکثــــــر 10 دقیقـــه)

ستاد برگزاری کرسی های تفسیرخوانی

مــؤسســة قرآنــی تفسیــرجـــوان

2258962-021

WWW.Tafsirejavan.com

3/4-درهرجلسةکرسی تفسیرخوانی که حداکثر10دقیقه برگزارمی شود، یک نفرقاری خوش لحن آیات خاص هرروز را به روش ترتیل (سریع خوانی) به صورت تک آیه ای تلاوت نموده و سپس ترجمة مربوط به همان آیه را می خواند و تفسیر مربوط به آیه در صفحة مقابل را قرائت می کند. ضمناً آیاتی که تفسیر آنها باهم درج شده، باید یکجا و بدون فاصله تلاوت شود و لحن تفسیرخوانی ترجیحاً از نوشتاری به محاوره ای تغییر یابد، مثلاً به جای پرانتز گفته شود یعنی. علاوه بر این، در موقع خواندن ترجمه و تفسیر، متصدی این بخش، یک خط کش 20 سانتیمتری را زیرخط موردنظر قرار دهد تا از جابجاخواندن خطوط واشتباه مصون بماندزیراکلمات وخطوط ترجمه وتفسیرفشرده است و احتمال خطای چشم وجود دارد.

ضمناً در صـورت کمبود بودجه برای خریــد کتاب تفسیر یک جلدی جـوان (قرآن بشیر)، قاری و تفسیرخوان از قرآن بشیر و سایرین از قرآن های موجود در مسجد، اداره، مدرسه یا ... استفاده کنند، زیرا در بخش تفسیرخوانی استماع تفسیر کفایــت می کنـد و نیازی به مشاهدة متن تفسیــر نیست.

لازم به توضیح است که صفحة قرآنی برای شروع اجرای طرح در مساجد یا مراکز مختلف، بعد از آخرین صفحه ای خواهد بود که روز قبل از «کرسی تفسیرخوانی»، قبلاً تلاوت شده است.

در مساجدی که مجهز به سیستم ویدئو پروژکشن هستند، همین رویه از طریق صوت و تصویرِ از قبل ضبط شده، و برجسته سازی آیه ای که تلاوت می شود با ترجمه و تفسیری که در حال پخش است، اجرا خواهد شد. لازم به توضیــح اســت که ضبط متمرکــز مراحل یادشده در حال انجام است و در آیندة نزدیک سی دی مربـــوطــــه در مساجدِ هدفِ طرح، توزیع می گردد.

4/4-برای تسلط برصحیح خوانی «قاری»و «تفسیرخوان» قبل ازاجرای برنامه، آیات وتفسیر را حتماً مطالعه نمایند.

5/4-بــا شـروع اجـرای طـرح یـاد شـده، بـرای تعقیبـات بین دونمـاز ظهـر و عصــر یــا مغــرب و عشــاء فقــط به تسبیحــات حضرت زهرا «سلام الله علیها» اکتفا شود (حداکثر 3 دقیقه) و بعد از پایان نماز دوم (عصر یا عشاء) بـــا حـــذف تعقیبـــات بلافـــاصلـــه برنــامـــة «کــرسی تفسیــرخــوانی» آغــاز گــردد تا نمازگزاران متفـــرق نشــوند و مجمـــوع زمــان نمــاز و کــرسی تفسیــرخوانی، بیشتــر از زمان قبـل از اجرای این طرح نشود.

6/4-برنامة مسابقات سراسری مربوط به طرح با هماهنگی «سازمان دارالقرآن الکریم» در اسفندماه هر سال برگزار و به برگزیدگان طرح جوایزی شامل مجموعه های تفسیری مؤسسة قرآنی تفسیرجوان اهداء خواهد شد.

این مسابقات تحت عنوان«مقاله نویسی موضوعی قرآن کریم» با استفاده از فهرستوارة ضمیمة انتهای جلد پنجم «تفسیرمساجد» صــورت می پذیرد.

7/4-در صـــورت تــأمیــن منابع مالی از سوی سازمان دارالقـــرآن الکریم، همایش کشوری مساجد مجری طرح بـــه صـــورت سالیـــانه برگـــزار و ضمـــن آسیب شنـــاسی طرح، با استفـــاده از نظــرات کـــارشناسی شـــرکت کنندگان، در جهــت به روز سازی و ایجاد جذابیت های بیشتر با هدف رفتارسازی قرآنی، تلاش خواهد شد.

8/4-مسابقةمربوط به«نکات تفسیری»درپایان هرجزء ازقرآن کریم به صورت «تستی 4 جوابه» برگزار شده و شرکت در آن برای هریک ازاصحاب مساجد ونمازگزاران درصورت تمایل، آزاد می باشد و جوایزی به برندگان اختصاص خواهد یافت.

مرکز آموزش و تحقیقات

 

مؤسسة قرآنی تفسیرجوان