سوگند قرآن

سوگند قرآن

رديف

نام كتاب

نويسنده

انتشارات

سال چاپ

كد كتابخانه

1

تحليلي بر سوگند هاي قرآن

محمد فاكر ميبدي

پيام آزادي

81

1937/34-8

2

پژوهشي در سوگند هاي قرآن

مينا كمايي

پيام آزادي

78