آخرت و معاد شناسي

آخرت و معاد شناسي

رديف

نام كتاب

نويسنده

انتشارات

سال چاپ

كد كتابخانه

1

صد گفتار

مرتضي مطهري

دانشگاه امام صادق

83

1637/29-8

2

موزنه اسلامي بين دنيا وآخرت

گروهي از فضلا واساتيد

موسسه در راه حق

60

0232/5-8

3

موزنه اسلامي بين دنيا وآخرت

گروهي از فضلا واساتيد

موسسه در راه حق

60

0143/84

4

مبدا معاد

احمد بن محمد الحسيني اردكاني

مجتمع دانشگاهي ادبيات علوم انساني

62

1666/29-8

5

معاد

جعفر فاضل

يوسف فاطمه

82

0836/15-8

6

معاد وجهان پس از مرگ

مكارم شيرازي

سرور

83

0837/15-8

7

آثار فردي معاد از ديدگاه قرآن

اسدا...جمشيدي

موسسه آموزشي امام خميني

80

0844/15-8

8

آثار فردي معاد از ديدگاه قرآن

اسدا...جمشيدي

موسسه آموزشي امام خميني

80

0843/15-8

9

جلوه اي از تعاليم اسلام

سيد علي غيوري

نشر محبي

77

1589/28-8

10

فلسفه مبدا ومعاد

محمد جواد مغنيه

نشر مرتضي

71

0156/4-8

11

مقايسه ميان اسلوب قرآني وحديث با علم كلام در طرح عقايد

نيكو ديالمه

پيام آ‍زادي

78

0145/4-8

12

فلسفه مبدا ومعاد

لطيف راشدي

نشر مرتضي

71

0156/4-8

13

انسان از مرگ تا برزخ ض

نعمت ا... صالحي حاجي آبادي

مولف

78

1659/29-8

14

يادداشتهاي استاد مطهري

استاد مطهري

صدرا

83

35-8/35-8

15

معاد شناسي در قرآن

دكتر محمد بيستوني

بيان جوان

84

2097/36-8 تا 2097/36-8

رديف

نام كتاب

نويسنده

انتشارات

سال چاپ

كد كتابخانه

16

دانشنامه امام علي با موضوع – مبدا ومعاد ج2

علي اكبر رشاد

موسسه فرهنگي دانش وانديشه معاصر

80

2502/41-8

17

دادگاه رستاخيز سير پرونده آدمي در قيامت

محمد غفاري

موسسه فرهنگي حضور

79

2585/42-8

18

دادگاه رستاخيز سير پرونده آدمي در قيامت

محمد غفاري

موسسه فرهنگي حضور

79

2586/42-8